October 24, 2021

ISO Applications

ISO 9001:2015

Ποιότητα: το οργανωμένο σύνολο των εσωτερικών κανόνων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ή ο οργανισμός δημιουργεί και παρέχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στους πελάτες.

ISO 14001:2015

Περιβάλλον: το δομημένο πλαίσιο για την συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών & πτυχών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης.

ISO 27001:2018

Ασφάλεια Πληροφοριών: το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και βοηθά στην διαχείριση και επαρκή προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.

ISO 13485:2016

Ιατροτεχνολογικά: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους κατασκευαστές, εισαγωγείς, εμπόρους και διακινητές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διασφαλίζει την Ποιότητα των προϊόντων τους και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς MDR (EU 745/2017).

ISO 45001:2018

Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία: παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας..

ISO 22000:2018

Ασφάλεια Τροφίμων: διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο για την Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων & Ποτών, για εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, (παραγωγή, επεξεργασία ή διάθεση τροφίμων ή ζωοτροφών), είτε πρόκειται για εταιρεία που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

To e-iQMS παρέχει εξειδικευμένη τεχνική γνώση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων ISO μέσα από το διαδίκτυο και γλιστρά πάνω στα κύματα των επιχειρηματικών αναγκών διαθέτοντας στο Προσωπικό κάθε επιχείρησης ένα σύγχρονο εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η θεμιτή πιστοποίηση.

ISO 22301:2019

Επιχειρησιακή Συνέχεια: ολιστική προσέγγιση της προστασίας, ασφάλειας και αναταξιμότητας των εταιρικών λειτουργιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρέχοντας την ικανότητα στην εταιρεία να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της ή να παράγει τα προϊόντα της κατά την εμφάνιση των πλέον ακραίων, απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών ανακάμπτοντας μετά από κάποια διακοπή είτε λόγω κάποιας σοβαρής καταστροφής ή λόγω κάποιου απροσδόκητου περιστατικού, είναι πρωταρχική απαίτηση.

ISO 37001:2016

Κατά της Δωροδοκίας: συστηματική εφαρμογή των οδηγιών για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, την επανεξέταση και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς αποσκοπώντας στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας (και δωροληψίας) και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της δωροδοκίας, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό ή κοινωνικό τομέα.

ISO 20000:2019

Υπηρεσίες Πληροφορικής: καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη, υλοποίηση, διατήρηση και διαρκή βελτίωση συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη του κύκλου ζωής των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της μεταφοράς και μετάπτωσης, της παράδοσης και της βελτίωσης των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί και έχουν προστιθέμενη αξία για τον Πελάτη, το Προσωπικό και της εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες.

Το e-iQMS διατηρεί την επιχείρηση μακριά από μεγάλα προβλήματα και διασφαλίζει την λειτουργικότητα του Συστήματος Διαχείρισης με την συμμετοχή του Προσωπικού και την χρήση κάθε συσκευής που διασυνδέεται στο διαδίκτυο.

EU 2016/679

Προσωπικά Δεδομένα: ευρωπαϊκός κανονισμός που εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς (ιδιωτικούς & δημόσιους) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες.

EU 2017/745

Ιατροτεχνολογικά: ευρωπαϊκός κανονισμός που θεσπίζει νέους κανόνες ταξινόμησης, με βάση τους οποίους οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσδιορίζουν την κατηγορία κινδύνου στην οποία εμπίπτουν τα προϊόντα τους καθώς και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του.

ΕΛΟΤ 1435:2009

Υπηρεσίες Επικοινωνίας: σύστημα που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο info@fstep.eu