April 5, 2020

Σχετικά με μας

Η fstep είναι ένας ψηφιακός τόπος στον οποίο υπάρχει η λειτουργική πλατφόρμα digi-Q. Με την λειτουργική πλατφόρμα digi-Q, μπορείτε να αναπτύξετε, μόνοι σας ή με την βοήθειας μας, το ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης του προτύπου ISO που έχετε ανάγκη.

Η πλατφόρμα της fstep διατίθεται για την ανάπτυξη του δικού σας Συστήματος Διαχείρισης όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50000, ISO 20000, ISO 25000, ISO 27001, ISO 22000 και πολλά άλλα πρότυπα και κανονισμούς (π.χ. MDR, GDPR κλπ)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η διεργασία χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων ή για την τροποποίηση υπαρχουσών – επιχειρηματικών διαδικασιών, οργάνωσης, κουλτούρας και εμπειριών των πελατών, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της Αγοράς.

Με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες πρακτικές τους. Αυτό συνεπάγεται αλλαγή ηγεσίας, διαφορετική σκέψη, ενθάρρυνση καινοτομίας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και αυξημένη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών, των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας.

Η προσθήκη και χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα της επιχείρησης αποδεικνύει καθημερινά την δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού. AI-powered chatbots που απαντούν απλά ερωτήματα πελατών εξυπηρετούν ως μια φιλόξενη παρουσία στην ιστοσελίδα σας, μειώνοντας το χρόνο που οι πελάτες πρέπει να περιμένουν να φτάσουν σε έναν υπάλληλο.

Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι μετασχηματισμών: μεταφοράς ή αντιστοίχισης, αλλαγής θέσης ή περιστροφής, ανάκλασης ή αντιμετάθεσης, και διαστολής ή μεγέθυνσης.

.

Η λειτουργική πλατφόρμα digi-Q

Με την λειτουργική πλατφόρμα digi-Q μπορούμε να αναπτύξουμε το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης σας χωρίς να χρειαστεί επιτόπια επίσκεψη. Η διαδικασία ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και εκ του μακρόθεν. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε να αναπτύξετε το Σύστημα Διαχείρισης που χρειάζεστε με την χρήση, αποκλειστικά, ηλεκτρονικών μέσων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά, αν δεν εκμηδενίζεται, το κόστος μετακινήσεων και ο χρόνος υλοποίησης. Επί πλέον, η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης από το προσωπικό της εταιρείας παρέχει την δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν και με τα οποία το Σύστημα Διαχείρισης καθίσταται καθημερινά ενεργό κατά την λειτουργία της επιχείρισης. Το Σύστημα Διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε διασυνδεδεμένη συσκευή στο διαδίκτυο, εντός της επιχείρησης αλλά και εκτός της επιχείρησης από ηλεκτρονικές υπολογιστικές συσκευές και απλά smart phones.

Διεργασία του intelligent e-Μετασχηματισμού

.

Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Internet of Things (IoT)

Ενσωμάτωση συσκευών για την μέτρηση, την παρατήρηση και την αυτόματη καταγραφή φυσικών μεγεθών και γεγονότων. Στην πλατφόρμα digi-Q είναι ήδη ενσωματωμένες συσκευές οι οποίες μετρούν και αποθηκεύουν αυτόματα την θερμοκρασία και την υγρασία από καθορισμένους επιτηρούμενους, χώρους και ψυγεία. Επίσης, ηλεκτρονικές συσκευές ανιχνεύουν αυτόματα την ταυτότητα των κινητών τηλεφώνων σε καθορισμένους χώρους ώστε να γνωρίζουμε τους τις παρουσίες σε ελεγχόμενους χώρους. Επί πλέον, στη πλατφόρμα digi-Q είναι ενσωματωμένοι αναγνώστες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων ή Radio Frequency Identification ή RFID για τον έλεγχο των κρίσιμων ενεργειών στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η πλατφόρμα digi-Q μπορεί να δεχτεί κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή από την οποία να λαμβάνει δεδομένα τα οποία αποθηκεύει κατάλληλα στο Σύστημα Διαχείρισης.

.

Η πορεία μας στα Συστήματα Διαχείρισης

Η πορεία μας ξεκίνησε την δεκαετία του ’80 με την εφαρμογή προτύπων και τυποποίησης στην βιομηχανία, την ναυτιλία, και το εμπόριο. Η Ποιότητα κατείχε πρωτεύουσα θέση η οποία εδραιώθηκε με την σειρά ISO 9000 του Διεθνή Οργανισμού Προτύπων – International Standards Organization (ISO).

Κατά την δεκαετία του ’90 άρχισαν εκτενέστερες εφαρμογές προτύπων για την Ποιότητα με το ISO 9001:1987 συμπεριλαμβάνοντας πρότυπα και από άλλες χώρες όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων – British Standards Institute (BSI), ή το Εθνικό Αμερικάνικο Ινστιτούτο Προτύπων – American National Standards Institute (ANSI) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE).

Την πρώτη δεκαετία του 2000 τα Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τον ISO αυξήθηκαν παρέχοντας εξειδικευμένα πρότυπα, για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγιεινή & Ασφάλεια, την Ασφάλεια Τροφίμων, την Διαχείριση του Ρίσκου κλπ

Την δεύτερη δεκαετία του 2000, 2010 και μετά τα Συστήματα Διαχείρισης απαιτούνται από αρκετές Αρχές και το Δημόσιο. Η οικονομική κρίση μας ώθησε να συγκεντρώσουμε τα επί μέρους ηλεκτρονικά εργαλεία και να δημιουργήσουμε την digi-Q λειτουργική πλατφόρμα ώστε να ικανοποιήσουμε τις οικονομικές και επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας.

Την τρίτη δεκαετία, μετά το 2020 ,τα Συστήματα Διαχείρισης εμπλουτίστηκαν με την υιοθέτηση του διαδικτύου και του Διαδικτύου των Αντικειμένων δημιουργώντας ένα νέο και περισσότερο απαιτητικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπλέον, η συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης έδωσε νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα και άλλαξε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες μας συνεχώς εξελίσσονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών έχοντας στο επίκεντρο τον Πελάτη και εστιάζοντας στον Άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Έχουμε αναπτύξει περισσότερα από 150 Συστήματα Διαχείρισης με “χαρτί και μολύβι” και έχουμε εγκαταστάσεις του digi-Q σε αρκετές χώρες (Ελλάδα, Ολλανδία, Αίγυπτος κλπ)

Επικοινωνείστε σήμερα μαζί μας και να λάβετε ηλεκτρονική προσφορά στο e-mail: info@fstep.eu